Methi Saithong

ลักษณะโครงสร้างเว็บไซต์เป็นแบบ Boxed ซึ่งหน้าแรกเป็นแบบมีแถบด้านข้าง (Sidebar) ส่วนคอนเทนท์เป็นแบบบทความทั่วไป รองรับ Responsive Design