Leaf Around

เว็บไซต์โชว์สินค้า มีรูปแบบเน้นนำเสนอสินค้าอย่างชัดเจน เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา มีระบบเปลี่ยนภาษา และรองรับ Responsive Design ระบบจัดการหลังบ้านของเว็บไซต์นี้ไม่ได้ใช้เวิร์ดเพรส แต่เขียนโดยใช้ PHP Framework